Авторам

Шановні колеги! Оголошується набір наукових статей до Випуску № 1 (92)’2024.

Завантажити інформаційний лист

Для публікації статті необхідно не пізніше 29 березня 2024 року заповнити онлайн форму довідки про автора за посиланням, надіслати статтю, оформлену згідно з вимогами, та фото автора/ів на електронну пошту vou@udu.kyiv.ua.

Академічна доброчесність

Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism від польської компанії Plagiat.pl.

Після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до публікації надаються реквізити для сплати публікаційного внеску.

Публікаційний внесок

Вартість публікації становить 800 грн (за 12 сторінок). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 40 грн. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням випуску та розміщенням його електронної версії.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник. Вартість друкованого примірника становить 800 грн, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Терміни

Електронна версія видання буде розміщена у відкритому доступі на сайті до 15 червня 2024 р.

Друкована версія буде відправлена авторам статей, які її замовлять, до 15 липня 2024 р.

Вимоги до оформлення

Статті, що пропонуються до публікації, мають бути написані спеціально для часопису «Вища освіта України», відповідати вимогам і скеровуватися на потреби керівників і колективів ЗВО, освітніх політиків, науковців й аналітиків. Не рекомендовано надсилати статті хрестоматійного чи примітивно-перелічувального характеру. Стаття обов’язково має містити авторську позицію з обраного питання чи теми. Новий авторський матеріал і незалежні висновки мають складати не менше третини статті.

За достовірність фактів, дат, назв і точність цитування повністю відповідальні автори.

Статті приймаються у вигляді файлів у текстових редакторах MS Word for Windows. Поля: ліве – 3 cм, праве – 1,5 cм, верхнє – 2 cм, нижнє – 2 cм.

Шрифт: Times New Roman, 14 пт. Міжрядковий інтервал – 1,5. Абзац - 1,25 см.

Обсяг матеріалів (тексту, анотацій, літератури) рекомендований у межах 11–20 сторінок А4 включно з таблицями, графіками і малюнками.

Рисунки (діаграми, фото) і таблиці повинні мати нумерацію, назву та розміщуватися після першого посилання на них у тексті (наприклад, рис. 1) або (табл. 1.).

Графічний матеріал подати також в окремому файлі. Автори мають піклуватися про легкість сприйняття матеріалу у чорно-білому варіанті.

Стаття публікується із фотокарткою автора, яку необхідно надіслати в електронному вигляді (.jpg). Роздільна здатність – 300 точок на дюйм.

Структурні елементи статті:

1) УДК;

2) прізвище та ім’я автора;

3) науковий ступінь та звання, посада, місце роботи, orcid;

Якщо авторів декілька, відомості про кожного з них друкуються з нового рядка.

4) назва статті;

5) ключові слова та стисла анотація (900–1000 знаків) українською мовою (навіть якщо стаття англійською мовою);

6) основний текст статті;

7) література;

Джерела за алфавітом у такому порядку: спочатку джерела українською, потім зарубіжні джерела. Рекомендовано спиратися на найновіші і найважливіші національні і зарубіжні джерела.

Список джерел повинен містити не менше 10 найменувань, серед яких не більше 20% такі, що належать авторам.

Заборона використання наукових праць країни-окупанта

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

Внутрішньо-текстові посилання на список літератури позначаються цифрою в квадратних дужках відповідно до номера у списку літератури, наприклад, [5; 9]. Якщо в тексті статті використано цитату, необхідно навести номер джерела у списку літератури і сторінку, наприклад, [1, с. 10], де 1 – порядковий номер у списку, 10 – номер сторінки. Забороняється винесення посилань унизу кожної сторінки. Література оформлюється мовою оригіналу відповідно до стандарту АРА (American Psychological Association). Обов'язково вказується DOI за наявності.

Оформити цитування відповідно до стилю APA можна на сайті онлайнового автоматичного формування посилань: Citation Machine, bibme.org.

8) references;

Для активного включення статей наукового фахового видання в обіг наукової інформації та коректного індексування публікацій наукометричними системами необхідно після наведення списку використа-них джерел в кожній публікації наводити блок References – список кириличних джерел у трансліте-рованому вигляді відповідно до стандарту АРА. Джерела латиною не дублюємо в список References.

9) ім'я та прізвище автора(ів) англійською мовою;

10) анотація англійською мовою, ключові слова.

Статті, не оформлені належним чином, не приймаються до публікації. Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку.

ЗАВАНТАЖИТИ ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ