ЗМІСТ І СТРУКТУРНІ СКЛАДНИКИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/NPU-VOU.2023.4(91).07

Ключові слова:

толерантність, педагогічна толерантність, майбутні педагоги професійної освіти, студенти, складники, компоненти, рівні

Анотація

У статті презентовано структуру педагогічної толерантності майбутніх педагогів професійної освіти. Здійснено аналіз досліджуваного феномену як міждисциплінарної, інтегрованої, поліфункціональної особистісної якості сучасного педагога. Установлено, що анонсований феномен охоплює мотиваційно-ціннісний, когнітивно-раціональний, комунікативно-діяльнісний, перцептивно-рефлексивний компоненти. Запропоновано критерії та показники сформованості педагогічної толерантності, кожен із яких корелює зі змістово-концептуальним наповненням виявлених компонентів. Конкретизовані компоненти професійної толерантності майбутніх педагогів професійної освіти володіють міцним зв’язком, що відбиває не сумарний, а інтегративний характер феномену. На основі визначення змісту та структури професійної толерантності майбутніх педагогів професійної освіти, а також з урахуванням наявних вимог щодо якості та результатів професійної підготовки студентів у закладах вищої освіти, звертаючись до тенденцій вимірювання сформованості різноманітних педагогічних феноменів в експериментальних дослідженнях, виокремлено чотири рівні сформованості анонсованої толерантності: початковий (нейтрально-конфліктний) рівень; середній (задовільний) рівень, достатній (статусний) рівень, високий (рефлексивний) рівень.

Посилання

Атрощенко, Т. (2017). Теорія і практика формування міжетнічної толерантності майбутніх вчителів початкової школи : методичні рекомендації до вивчення спецкурсу для студентів спеціальності 013 «Початкова освіта» освітнього ступеня магістр. Мукачево : МДУ, 24.

Варенко, Т. (2009). Сутність і структура педагогічної толерантності майбутнього вчителя. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць, 6, 52–56.

Волощук, І., & Вакуліна, А. (2020). Розвиток толерантних якостей майбутніх вчителів у системі фахової підготовки. Науковий вісник Льотної академії. Серія «Педагогічні науки», 7, 20–25.

Гайдук, Г. (2018). Модель структурної організації професійної толерантності педагога. Психологічні перспективи, 32, 73–84. https://doi.org/10.29038/2227-1376-2018-32-73-84.

Гнатовська, К. (2022). Формування толерантності в майбутніх педагогів у процесі навчання у ЗВО. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 88, 60–64.

Гордієнко, Ю. (2017). Формування педагогічної толерантності майбутніх учителів іноземних мов початкової школи : автореф. дис. ...канд. пед. наук : 13.00.04. Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. Київ, 20.

Кіндратюк Б., & Литвин-Кіндратюк, С. (2023). Організація самовдосконалення майбутніх педагогів на основі діагностики схильності до професійної діяльності : методичні рекомендації. Вид. 2-ге, випр. і доп. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 53.

Молчанова, А. (2013). Толерантність як ціннісна основа професійної діяльності педагога: посібник. Київ: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 188.

Палько, І. (2023). Основні положення професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів у контексті формування міжкультурної толерантності. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 60–65.

Попова, Е., & Жуков, В. (2020). Педагогічне забезпечення процесу підготовки майбутніх учителів до виховання толерантності школярів. Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць, 49, 67–79.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-14

Номер

Розділ

НОВІТНЯ НАУКА ТА СУЧАСНА ОСВІТА