ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ МЕДІАГРАМОТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/NPU-VOU.2024.1(92).07

Ключові слова:

медіаграмотність, майбутні офіцери, Військово-морські сили Збройних сил України, професійна підготовка, педагогічні умови, інтерактивні та дослідницькі методи, медіаосвіта, інтерактивні технології навчання, медіаінформація.

Анотація

У статті охарактеризовано педагогічні умови розвитку медіаграмотності майбутніх офіцерів Військово-морських сил, які мають важливе значення. Запропоновано забезпечити майбутніх офіцерів базовими знаннями з медіаграмотності та інформаційної безпеки, доповнивши зміст навчальних дисциплін «Українська мова за професійним спрямуванням», «Політологія і соціологія», «Морально-психологічне забезпечення підготовки та застосування Збройних сил України». З використанням засобів неформальної освіти (дистанційних та онлайн-курсів, вебінарів) передбачено розширити уявлення курсантів про значення медіа, специфіку оцінювання змісту медіаповідомлень та основні вимоги безпеки під час роботи із соціальними медіа, ризики використання соціальних мереж, про контент-аналіз соціальних мереж, алгоритм розпізнавання маніпуляцій у мережевих комунікаціях. Для відпрацювання навичок пошуку, відбору інформації у медіатекстах для участі в обговореннях з професійних питань необхідне впровадження інтерактивних технологій навчання. Йдеться про те, що під час дискусій, круглого столу, обговорення медіатекстів, аналізу ситуацій курсантам доцільно пропонувати завдання, що потребують чіткого формулювання своєї думки чи аргументування своєї позиції. Своєю чергою застосування дослідницького методу необхідне для набуття курсантами досвіду протидії дезінформації, негативному інформаційно-психологічному впливу. Доведено, що дослідницькі методи мають великий потенціал для навчання майбутніх офіцерів орієнтуватися в інформаційних потоках, аналізувати та виявляти маніпулятивні впливи медіа, досліджувати вплив медіа на соціум загалом за допомогою так званих «кодів», технологій. Загалом, усі визначені педагогічні умови орієнтовані на навчання майбутніх офіцерів орієнтуватися в медіаосвіті, відрізняти інформацію з офіційних джерел та повідомлення маніпулятивного чи деструктивного характеру. Системне впровадження зазначених умов допоможе курсантам набути необхідного досвіду користування медіапродуктами, оцінки змісту медіатекстів відповідно до вимог новинних стандартів, протидії маніпулятивним та дезінформаційним впливам.

Посилання

Волкова, Н.В. (2018). Інтерактивні технології навчання у вищій школі. Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля. 360 с.

Казаков, Ю.М. (2007). Педагогічні умови застосування медіаосвіти в процесі професійної підготовки майбутніх учителів : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. Луганськ. 20 с.

Матвійчук, М.М. (2014). Формування медіаграмотності майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.05 ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ. 22 с.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини Украї-

ни» : Указ Президента України від 24 вересня 2015 р. № 555/2015. URL : zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 01.09.2023).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки Украї-

ни» : Указ Президента України від 24 травня 2015 р.№ 287/2015. URL : rnbo.gov.ua (дата звернення: 01.09.2023).

Руденко, Ю., Дегтярьова, Н., Петренко, С., & Горохова, В. (2022). Розвиток медіаграмотності молодого покоління: практичний аспект

проблеми. Фізико-математична освіта. Том 37. № 5. С. 56–63.

Сисоєва, С.О. (2011). Інтерактивні технології навчання дорослих : навч.-метод. посіб. / НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорос-

лих. Київ : ЕКМО. 320 с.

Тулодзєцький, Ґ., Герціґ, Б., & Ґрафе, С. (2020). Медіаосвіта в школі та на уроці: Основи і приклади / за загал. ред. В.Ф. Іванова; Пер. з

нім. В. Климченка. Київ : Академія української преси, Центр вільної преси. 405 с.

Хмарна, Л.В. (2021). Формування медіаграмотності вчителів мистецьких дисциплін у закладах післядипломної педагогічної освіти : дис. … докт. філософії: 015. Слов’янськ. 267 с.

Янишин, О.К. (2013). Формування медіаграмотності майбутніх перекладачів у процесі професійної підготовки у ВНЗ. Наукові записки [Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка]. Серія «Педагогіка». № 3. С. 166–171. ULR: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2013_3_34 (дата звернення: 02.08.2023).

Empowerment through Education. Retrieved from: https://www.medialit.org/reading-room/empowerment-through-education (last accessed: 09.08.2023) [in English].

Hart, A. (1991). Understanding the Media. London: Routledge. 284 р. [in English].

Hobbs, R., & Frost, R. Instructional Practices in Media Literacy Education and Their Impact on Students’ Learning. Retrieved from: https://www.medialit.org/reading-room/instructional-practices-media-literacy-education-and-their-impact-students-learning (last accessed: 26.07.2023) [in English].

14. Masterman, L. Media Education: 18 Basic Principles. Retrieved from: https://www.medialit.org/reading-room/media-awareness-education-eighteen-basic-principles (last accessed: 20.07.2023) [in English].

Media and Information Literacy (2011). Curriculum for Teachers / Wilson C. et al. UNESCO. 192 p. Retrieved from: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/ pf0000192971 (last accessed: 11.08.2023) [in English].

Potter, W.J. (2001). Media Literacy. Thousand Oaks; London: Sage Publication. 423 p. [in English]

Singer, P.W., & Ohnson, Е.В. The Need to Inoculate Military Servicemembers Against Information Threats: The Case for Digital Literacy Training for the Force. Retrieved from: https://warontherocks.com/2021/02/we-need-to-inoculate-military-servicemembers-against-information-threats-the-case-for-digital-literacy-training/ (last accessed: 26.07.2023) [in English].

Thoman, Е., & Jolls, Т. (2004). Media Literacy: A National Priority for a Changing World American Behavioral Scientist. Vol 48. № 1/September 2004. Retrieved from: https://www.medialit.org/reading-room/media-literacy-national-priority-changing-world (last accessed: 20.07.2023) [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10

Номер

Розділ

НОВІТНЯ НАУКА ТА СУЧАСНА ОСВІТА