ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ПРИНЦИПИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/NPU-VOU.2024.1(92).14

Ключові слова:

державне управління, професійне зростання, державний службовець, модернізація системи освіти, підвищення кваліфікації, професійна компетентність.

Анотація

У статті розглядаються основні напрями професійної підготовки державних службовців, зокрема створення сприятливих умов для забезпечення професійного зростання державних службовців, утворення функціональної системи виявлення професійних освітніх потреб, гарантування систематичного, обов’язкового та планового професійного навчання державних службовців, сприяння розвитку ринку освітніх послуг у галузі професійної підготовки держслужбовців. Наголошується, що державна служба має забезпечити державному управлінню системний характер та програмно-цільовий підхід до надання управлінських послуг на основі управлінського професіоналізму, правової компетентності, організованості та дисципліни державних службовців, законності, результативності, раціональності, ефективності їхньої праці. Проаналізовано основні принципи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державного службовця: доступність і рівність умов для набуття громадянами статусу державного службовця без обмежень, пов’язаних із прийняттям на державну службу; рівність і доступність різних форм професійного навчання та орієнтація на підтримку державного суверенітету, прав та свобод людини, спрямованість навчання та діяльності на зміцнення суспільної злагоди в Україні; гуманізм і справедливість; безперервність і наступність у професії.

Посилання

Акімов, О.О. (2019). Основні принципи державно-управлінської діяльності у системогенезній динаміці. Державне управління: удосконалення та розвиток. № 12. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1571 (дата звернення: 05.05.2023).

Битяк, Ю.П. (2006). Державна служба в Україні: проблеми становлення, розвитку та функціонування : дис. … д-ра юрид. наук. Харків, 421 с.

Грищук, А.Б. (2018). Державна служба в Україні: адміністративно-правовий вимір : монографія. Львів. 232 с.

Грищук, А.Б. (2021). Принцип професіоналізму в державній службі. Науковий Вісник Ужгородського Національного університету. Серія «Право». Випуск 65. С. 227–232.

Енциклопедичний словник з державного управління / уклад.: Ю. П. Сурмін, В.Д. Бакуменко, А.М. Михненко та ін.; за ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна. Київ : НАДУ, 2010. 820 с.

Ільченко, О., & Кононец, Н. (2022). Проблема єдності педагогічної теорії та практики: історія і сьогодення. Педагогічні науки. № 79.

С. 124–128.

Кагановська, Т.Є. (2013). Правові засади підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». № 6-1. Т. 1. С. 149–153.

Мосора, Л.С., & Федорищак, Х.І. (2020). Практичні аспекти організації підвищення рівня професійної компетентності державних службовців. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. № 4(10). С. 184–195.

Національне агентство України з питань державної служби : наказ від 16 серпня 2021 р. № 131-21 «Про затвердження переліків пріоритетних напрямів (тем) підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування за загальними професійними (сертифікатними) та короткостроковими програмами у 2022 році». URL: https://nads.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennyaperelikiv-prioritetnih-napryamiv-tem-pidvishchennyakvalifikaciyi-derzhavnih-sluzhbovciv-sluzhbovcivgoliv-miscevih-derzhavnih-administracij-yih-pershihzastupnikiv-

ta-zast.

Стан системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад: доповідь / К. Ващенко (кер. авт. колективу), В. Купрій, В. Чмига, Т. Токарчук, Л. Рикова, Ю. Вернигор та ін.; за заг. ред. К. Ващенка. Київ : Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2019. 140 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-11

Номер

Розділ

ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРОЄКТИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ