УПРОВАДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНО- ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ВЕКТОР РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/NPU-VOU.2024.1(92).21

Ключові слова:

гейміфікація, навчально-ігрові технології, професійна підготовка, майбутній педагог, творча активність, інноваційний потенціал, креативний розвиток, пошуково-дослідницька діяльність, компетентнісно орієнтована освіта.

Анотація

Статтю присвячено визначенню й науковому обґрунтуванню факторів педагогічного впливу на процес упровадження навчально-ігрових технологій у закладах вищої освіти як вектору розвитку інноваційного потенціалу майбутнього педагога. Проаналізовано різні підходи до уточнення й визначення сутності конструкту «навчально-ігрові технології», що трактується як глибока педагогічна цінність, унікальна форма реалізації освітнього процесу, яка максимально забезпечує діяльнісний підхід до процесу професійної підготовки майбутніх педагогів, багатовимірність якої полягає у стимулюванні розвитку усіх сфер здобувачів освіти (мотиваційної, інтелектуальної, емоційно-вольової, комунікаційної, діяльнісної, морально-етичної). Визначено й науково обґрунтовано концептуальні основи, фактори педагогічного впливу на процес упровадження навчально-ігрових технологій у закладах вищої освіти як вектору розвитку інноваційного потенціалу майбутнього педагога, такі як: гейміфікація професійної підготовки майбутніх педагогів як засіб підвищення ефективності освітнього процесу; активізація творчих ресурсів студентів як чинник розвитку їхньої ігротехнічної компетентності; створення атмосфери дослідницько-пізнавальної співпраці усіх учасників освітнього процесу шляхом використання проблемно-пошукових методів навчання; розвиток рефлексивної регуляції майбутніх педагогів як механізму вдосконалення їхньої фахової підготовки.

Посилання

Андрущенко, В. (2023). Основні стратегеми розвитку освіти в контексті української формули миру. Вища освіта України, № 3. С. 5–14. https://doi.org/10.32782/NPU-VOU.2023.3(90).01

Запорожець, Л. (2015). Структурна характеристика компетентності майбутнього вчителя у використанні навчально-ігрових технологій в процесі вивчення географії. Проблеми підготовки сучасного вчителя, № 11 (1). С. 52–59. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2015_11(1)__10.

Констанкевич, Л., Радкевич, М., & Лехіцький Т. (2022). Гейміфікація як інноваційний підхід в освітньому процесі. Нова педагогічна думка. № 3. С. 47–51.

Костюченко, Н.Ю. (2015). Використання навчально-ігрових технологій у процесі формування математичної компетентності майбутніх учителів фізики і математики. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». № 32 (365). С. 49–56.

Марко, М.М. (2018). Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування навчально-ігрових технологій у професійній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04. Мукачево, 20 с.

Молнар, Т.І., & Устай, О.О. (2020). Змістова характеристика навчально-ігрових технологій, їх типологія. Наука майбутнього: збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених / гол. ред. колегії Гоблик, В. В.; заст. гол. ред. Молнар, Т. І. Мукачево : РВВ МДУ. Вип. 2 (6). С. 109–114.

Переяславська, С.О., & Смагіна, О.О. (2019). Гейміфікація як сучасний напрям вітчизняної освіти. «Відкрите освітнє Е-середовище сучасного університету» : електронне наукове фахове видання. С. 250–260. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019s24

Рубанець, О. (2023). Організація наукового дискурсу як пізнавального процесу. Вища освіта України. № 2. С. 38–45. https://doi.org/10.32782/UDU-VOU.2023.2(89).05

Ходаковська, А.В. (2023). Підготовка майбутніх учителів початкової школи до застосування навчально-ігрових технологій в освітньому процесі : дис. … доктора філософії: 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). Запоріжжя, 2023. 332 с.

Щербань, П. (2014). Становлення ігрових технологій як інноваційної форми навчання. Педагогічні науки. Вип. 60. С. 102–108.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-11

Номер

Розділ

ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ