САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК ОСОБИСТІСНИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/NPU-VOU.2024.1(92).19

Ключові слова:

життєстійкість, життя, здобувач, людина, особистість, розвиток, самореалізація, студент, формування.

Анотація

У статті акцентовано увагу на ролі особистісної самореалізації у формуванні життєстійкості. Проаналізовано проблему самореалізації особистості та її роль у соціалізації різних соціальних груп населення в умовах сучасних криз. Зазначено, що соціалізаційні руйнації часто супроводжуються втратою робочого місця, негараздами © Костенко Д., 2024 в родині, шкідливими звичками та небажанням займатися тим, що приносить задоволення від життя. Доведено, що гармонії можна досягти в будь-якому віці. Враховано, що самореалізація та висока самооцінка сприяють прискоренню процесів внутрішньої гармонії, більш високій оцінці власної гармонійності з навколишнім середовищем. Акцентовано увагу на тому, що кожна людина прагне до реалізації власних бажань, а сформовані ціннісні орієнтації сприяють гармонії зі світом упродовж усього життя. Розглянуто феномен терміна «життя» як основу особистісного формування ціннісних орієнтирів особистості, зосереджено увагу на тлумаченні поняття «самореалізація» як вітчизняними, так і зарубіжними науковцями. Обґрунтовано твердження про те, що самореалізація є цілісною та вивчає внутрішні потенції особистості, вказуючи на особистісне зростання та самовдосконалення. Доведено, що, оскільки самореалізація пов’язана з формами індивідуальної практичної діяльності, вона є цілісною, усвідомленою людиною, пізнавальною та відбувається шляхом творчої адаптації, уможливлюючи гармонію та виживання в умовах складних, динамічних процесів, сучасних соціальних трансформацій.

Посилання

Авер’янова, А. (2017). Професійний успіх як основа самореалізації особистості. Науковий вісник МНУ імені В.О. Сухомлинського. Психологічні науки. № 1(17). С. 7–12. http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/psihol-visnik-17-2017-3.pdf

Ангелова, А.О. (2013). Ідеал старості в філософії Платона. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 7 «Релігієзнавство.

Культурологія. Філософія». № 30 (43). С. 15–21.

Артемова, О.І. (2010). Професійна самореалізація особистості в сучасних умовах. Освіта регіону. № 1. С. 97–101. http://dovira-1558.narod.ru/prof.html

Барчі, Б.В., & Бай, К. Я. (2018). Творча самореалізація майбутнього фахівця в галузі психології. Проблеми професійного становлення

особистості : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (17-18 травня 2018 р., Мукачево). С. 129–131.

Беспалов, І. (2020). Філософія процесу пізнання Аристотеля. Вісник Львівського університету. Серія «Філософсько-політологічні студії». № 32. С. 7–11. https://doi.org/10.30970/PPS.2020.32.1

Бех, І.Д. (2017). Самореалізація особистості як визначальний чинник її життєдіяльності. Багатовимірність особистості: теорія, психодіагностика, корекція : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. семінару з міжнар. участю (23 березня 2017 р., м. Полтава). С. 31–36. http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7947

Большакова, А. (2018). Особистісна реалізованість (суб’єктивна вичерпаність особистісного потенціалу) та переживання біографічної кризи особистості. Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (22-23 лютого 2018 року, м. Суми). С. 17–18. https://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/3557/document.pdf

Гайдученко, Ю. (2015). Особливості самореалізації майбутніх економістів у навчальному процесі. Проблеми освіти : збірник наукових праць. С. 84, 93–97. https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/93a83ccc-ee8a-4382-9a06-4f4776abd496/content

Гнатюк, О. (2021). Формування здоров’язбережувальної компетентності у здобувачів освіти в сучасних умовах навчання. Актуальні проблеми психолого-педагогічного супроводу та розвитку суб’єктів спортивної діяльності : матеріали IV Всеукраїнської наукової електронної конференції (29 жовтня 2021 р., м. Київ). С. 105–-107.

Гомонюк, В.О. (2013). Самоактуалізація та самореалізація особистості: сучасні наукові уявлення : мaterialy ІХ Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Europejska nauka XXI powieka – 2013». Psychologia i socjologia. Politologija. S. 22, 21–26.

Гурова, О.В. (2022). Особливості взаємодії суб’єктів освітнього простору в умовах інформальної дистанційної освіти. Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми : збірник матеріалів наукових доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції ( 22 квітня 2022 року, м. Київ). С. 57–62.

Діяльнісна самореалізація в освітньому просторі. (2017). Звіт (заключний). https://lib.iitta.gov.ua/710035/1/%D0%9B%D0%9D%20

%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B8_2017.pdf

Діяльнісна самореалізація особистості в освітньому просторі (2017). Київ : Видавничий Дім «Слово».

Ічанська, О.М., & Яковицька, Л.С. (2021). Наукові підходи до визначення змісту поняття «самореалізація особливості». In Moderní

aspekty vědy : XІV. Díl mezinárodní kolektivní monografie (str. 130-139) / Mezinárodní Ekonomický Institut. http://perspectives.pp.ua/public/site/mono/monography-14.pdf

Конституція України. Розділ ІІ. https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-ukrayini-rozdil-ii

Конституція України. Розділ ІІ. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина. Стаття 50. https://constitution.in.ua/articles/50/

Костючков, С. (2022). Трансформація поняття «життя» в контексті семіотичного містка від фізикалізму до біофілософії. Вісник Львівського університету. Серія «Філософсько-політологічні студії». №. 44. С. 50–59. https://doi.org/10.30970/PPS.2022.44.6

Максименко, С.Д., & Сердюк Л.З. (2016). Психологічна основа самореалізації особистості: структура і функція. Актуальні проблеми

психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. № 9(9). С. 6–13.

Мар’яненко, Л.В. Самореалізація і самодетермінація учнів в пізнавальній діяльності як умови досягнення гармонійної вихованості і збереження психологічного здоров’я. Retrieved from http://surl.li/rixcq

Мільчевська, Г. С. (2016). Самореалізація особистості як соціально-педагогічна проблема. Науковий вісник ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». № 1 (38). С. 180–182.

Міхеєв, О.М,. Марушевський, Г.Б, Сохань, Л.В., Кисельов, М.М., & Бойченко, І.В. (2009). Життя. Енциклопедія Сучасної України /

І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] (редкол.) ; НАН України, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. https://esu.com.ua/article-18094

Науково-практичний коментар до статті 115 Кримінального кодексу України (2009). https://ips.ligazakon.net/document/KK004618

Пінська, О.Л. (2022). Психологічні аспекти самореалізації особистості. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. № 2 (24). С. 107-113. https://doi.org/10.32342/2522-2-24-11

Психологічні основи самореалізації студентів в інтегрованому освітньому середовищі (2021). Київ : Талком.

Самодетермінація психологічного благополуччя особистості (2021). Львів : Видавець Вікторія Кундельська.

Шимченко, Л. (2019). Самореалізаційний механізм формування педагогічної майстерності, як запорука ефективного професійно-творчого розвитку особистості майбутнього педагога професійного навчання. Society. Document. Communication. Соціум. Документ. Комунікація. № 7. С. 216–231. https://doi.org/10.31470/2518-7600-2019-7-216-231

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-11

Номер

Розділ

ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ